top of page

View by:

Kamag-anak Inc.

 A series on political dynasties and their effects on the 2022 elections.

IBA NAMAN

KamagAnak - Ilokano.png

Orasen ti panag dietan? Sigun ti datos, agtul-tuloy nga agpat-pataba daguitay “political dynasties” ditoy paguilian tayo. ​

 

Ti kalukmegan a “political dynasty” ket nakapangabak iti 25 a nabotosan a posisyion iti probinsiada idi 2019.

Iba Naman - Ilokano.png

Pak! Adda kabaelam!

Kadaytoy umay nga eleksion, adda kenka ti pannakabalin nu ipalubos mo pay nga agtul-tuloy a nakatugaw daguitay “political dynasties” ta lugaryo. 

… wenno rugguianamon tay panagbal-baliw nga karebbengan tay amin. 

bottom of page